Du är här:
Start

Nyheter

2018-10-24
Information i korthet från idrotts- och föreningsnämnden 23 oktober

Idrotts- och föreningsnämnden hade möte 23 oktober. Politikerna tog bland annat beslut om en omtolkning av bidragsreglerna så att föreningar med konfessionell grund kan få bidrag för icke-konfessionella aktiviteter.


Temporär lösning ger religiösa föreningar bidrag för ickereligiösa aktiviteter
Konfessionella föreningar och organisationer har det senaste året i flera fall nekats bidrag med anledning av hur idrotts- och föreningsförvaltningen tolkat bidragsreglerna. 

Idrotts- och föreningsnämnden tycker att de konfessionella föreningarna bidrar till ett brett föreningsliv och erbjuder stadens ungdomar en bra fritidsverksamhet. För att de ska kunna fortsätta få bidrag för aktiviteter som inte har konfessionella inslag, görs nu en ändring av hur bidragsreglerna ska tolkas. Eftersom det pågår en översyn av Göteborgs Stad befintliga bidragsregler gäller ändringen tills de nya bidragsriktlinjerna träder i kraft.


Ja till Göteborgsförslag om konstgräs i Biskopsgården
Idrotts- och föreningsförvaltningen har utrett ett Göteborgsförslag om att lägga konstgräs på grusplanen Blidvädersplan i Biskopsgården och att rusta upp omklädningsrummen.

Idrotts- och föreningsnämnden säger ja till den del av förslaget som handlar om att anlägga konstgräs, vilket innebär att Blidvädersplan kan ha konstgräs år 2020. Frågan om upprustning av omklädningsrummen lämnas till senare eftersom ägar- och hyresförhållandena av byggnaden är komplicerade och behöver lösas innan nämnden kan ta ställning till den frågan.


Ridföreningar får extra pengar efter sommarens torka
På grund av sommarens torka har ridföreningar och stadslantgårdar i Göteborg fått ökade kostnader för foder. Idrotts- och föreningsnämnden har beslutat att reservera 2,2 miljoner kronor så att bidragsberättigade ridföreningar och stadslantgårdar ska kunna söka och få ett extra ekonomiskt stöd i form av en engångsutbetalning.


Plan för att stötta föreningar vid sexuella övergrepp
Hur ska man agera vid misstanke om sexuella övergrepp i föreningslivet och hur kan föreningar och ideella organisationer arbeta förebyggande? För att vägleda föreningar, invånare och idrotts- och föreningsförvaltningens medarbetare som arbetar med att stötta föreningslivet i detta har idrotts- och föreningsförvaltningen tagit fram en handlingsplan.

Från och med vinter 2018 kommer föreningar att guidas rätt via ny information på goteborg.se. Det handlar dels om information om vilken samhällsinstans (socialtjänst och polis) föreningarna ska vända sig till vid misstanke om övergrepp dels om vägledning till relevant utbildningsmaterial, checklistor och handlingsplaner som andra aktörer som exempelvis BRIS, Rädda Barnen och SISU har tagit fram.


Göteborgsförslag om terrängbana för motorcykelsport
Stadens invånare har kommit med ett förslag, ett så kallat Göteborgsförslag, om att kommunen ska upplåta mark till motorcykelkörning i terräng, så kallad endurobana och trailkörning.

Idrotts- och föreningsnämnden har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att utreda frågan ytterligare.