Du är här:

Utvecklingsmedel


För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.

Utvecklingsmedel


  • Utvecklingsmedlens syfte är att stimulera till etableringen av nya verksamheter och nya samverkansformer organisationerna emellan och med staden. Utvecklingsmedel kan även beviljas för oförutsedda händelser i en organisation som redan får bidrag. Utvecklingsmedel är i första hand ettårigt.
  • Utvecklingsmedel kan beviljas för att stärka utvecklingen av civila samhällets organisationer genom utvecklingsinsatser, kompetenshöjande insatser, tillfälliga satsningar till etablerade och nya organisationer och verksamheter.
  • Utvecklingsmedel kan beviljas för uppkomna situationer/behov, vilka inte gått att förutse, men som kräver en snabb lösning för att inte påverka befintlig verksamhet negativt eller förhindra start av ett angeläget projekt.
  • Beslut om medel hanteras inom ramen för gällande delegationsordning.
  • Beslut som väntas ge flerårseffekter och belopp över fyra prisbasbelopp beslutas av nämnden.

 

 

Bidrag kan beviljas till:

  • Organisationer som arbetar för att stärka mer jämlika levnadsvillkor mellan olika grupper i samhället genom förebyggande eller främjande verksamhet. Exempelvis genom att minska våld och förtryck, exkludering och utanförskap i samhället eller verka för en förbättrad folkhälsa.
  • Organisationer som driver opinionsbildande arbete och kunskapsspridning inom sakområdet eller skapar förutsättningar för ett stärkt civilsamhälle i Göteborg.
  • Organisationer vars verksamhet vänder sig till grupper och individer med behov av stöd utifrån sin sociala situation och där verksamheten innebär ett kvalificerat stöd till dessa målgrupper och anhöriga.
  • Organisationer som genom att producera varor och/eller tjänster, skapar möjligheter till arbete och ger ökad livskvalitet till individer och grupper som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden. 

 

Vi följer Göteborgs stads riktlinje för föreningsbidrag samt våra anvisningar. Du hittar dem på dessa länkar:

Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället

Anvisning för stadenövergripande föreningsbidrag till civilsamhället inom det social området för socialnämnden Centrum.

 

Vill du ansöka om utvecklingsmedel kontakta aktuell handläggare:


Ippsepp Meyer
Telefon: 031-365 89 48

E-post : ippsepp.meyer@socialcentrum.goteborg.se

Sofie Hagström
Telefon: 031-367 94 50
E-post : sofie.hagstrom@socialcentrum.goteborg.se

Stefan Larsson
Telefon: 031-367 94 56

E-post : stefan.larsson@socialcentrum.goteborg.se

Ludvig Sandberg
Telefon: 031-367 92 99
E-post : ludvig.sandberg@socialcentrum.goteborg.se

Kajsa Björnestedt
Telefon: 031-367 19 32
E-post : kajsa.bjornestedt@socialcentrum.goteborg.se

Bidragskoordinator:
Susanna Brundin
Telefon: 031-367 94 53
E-post: susanna.brundin@socialcentrum.goteborg.se

 

OBS! Organisationer inom funktionshinderområdet kontaktar förvaltningen för funktionsstöd:

Christina Matsdotter
Telefon: 031-367 94 60
E-post : christina.matsdotter@funktionsstod.goteborg.se

Josiane Bolenge Kamparås
Telefon: 031-367 94 55

E-post : josiane.bolenge.kamparas@funktionsstod.goteborg.seFör att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.