Du är här:
Start

Nyheter

2021-10-28
Information i korthet från idrotts- och föreningsnämndens möte 27 oktober

Idrotts- och föreningsnämnden hade möte onsdag 27 oktober. Bland annat beslutade nämnden att skjuta till mer pengar till Kvibergs Parks is- och sporthall samt säga nej till ett Göteborgsförslag om permanent plats för slöjd.

Nej till Göteborgsförslag om permanent plats för slöjd i Kvibergs Park

Idrotts- och föreningsnämnden har fått in ett Göteborgsförslag om att bevara hus på Krutbacken i Kvibergs Park, och att området runtomkring kan bli en slöjdpark. Slöjd och green woodwork har funnits i området i 25 år, det senaste året i en gammal fyrverkerifabrik. Det finns dock planer på att riva byggnaden och flera omkringliggande, för att ge plats för detaljplanen för området.

Marken förvaltas i dag av fastighetsnämnden och planeras att överföras till idrotts- och föreningsnämnden, som då övertar renoveringskostnaden. Att bevara den aktuella byggnaden på Krutbacken innebär en renoveringskostnad om minst tre miljoner kronor, ytterligare kostnader kan tillkomma för åtgärder av radon, mögel och fukt.


Idrotts- och föreningsnämnden avslog förslaget eftersom byggnadens skick är sådant att den inte bedöms som lämplig att överta från fastighetsnämnden.

Fortsatt satsning på elitsatsande idrottsungdomar

Idrotts- och föreningsförvaltningen har sedan 2020 arbetat med uppdraget från kommunfullmäktige att bidra till att förstärka stödet till unga elitidrottare. Förvaltningen har samverkat med RF-SISU Västra Götaland om ett kompetenscenter för elitidrott.

RF-SISU har byggt upp en pilotsatsning på ett elitidrottsprogram med planerad start i november 2021. Inom detta får 25 idrottare stöd inom bland annat fysträning, nutrition och idrottspsykologi. RF-SISU har också arbetat med den långsiktiga utvecklingen av kompetenscentret som i nuläget går under namnet High Performance Göteborg. Förvaltningen fortsätter under 2022 att samverka med RF-SISU och andra aktörer med målet att skapa ett långsiktigt partnerskap kring kompetenscentret.


Idrotts- och föreningsnämnden beslutade att bevilja RF-SISU Västra Götaland utvecklingsbidrag med 2 miljoner kronor för fortsatt utveckling av kompetenscenter för elitidrott.

Samrådsyttrande gällande detaljplan för simhall vid Gärdesvägen i Askim

Idrotts- och föreningsnämnden ska yttra sig kring ett planförslag från byggnadsnämnden som är på samråd. Det gäller en ny simhall vid Gärdesvägen i Askim, som kommer att ersätta Askims simhall.

Förslaget är ett lokalbad med åtta 25-metersbanor samt en multibassäng och ska kunna ta emot 100 000–135 000 badgäster per år. Idrotts- och föreningsförvaltningen står för uppförande av simhall och markarbeten inom planområdets kvartersmark. Den befintliga simhallen ska konverteras till aktivitetshall för att fortsatt kunna nyttjas.

Idrotts- och föreningsförvaltningens bedömning är att planförslaget möjliggör en simhall inom kategorin lokalbad. Simhallen ska spegla kommunuppdraget för idrotts- och föreningsförvaltningen där verksamheten utgår från tre delar – lek och motion, simkunnighet samt föreningsliv. Behoven för dessa tre uppfylls i hög grad genom planförslaget och kan höjas ytterligare genom en framtida utbyggnad.

Dagens Askims simhall har nått sin tekniska livslängd, vilket gör att de största riskerna som idrotts- och föreningsnämnden ser är förseningar. Förvaltningen kommer därför att upphandla projektering och entreprenad innan detaljplanen vinner laga kraft, för att kunna påbörja byggprocessen så snart klartecken ges.


Idrotts- och föreningsnämnden godkände förslaget till yttrande.

Utökning av investering i is- och sporthallen i Kvibergs Park

Idrotts- och föreningsförvaltningen bygger en ny is- och sporthall i Kvibergs Park. I samband med entreprenaden har det upptäckts mer förorenad mark än vad tidigare undersökningar visat, samt större behov av arbeten för att säkra totalstabiliteten.

De totala kostnaderna för dessa åtgärder uppgår till 32 miljoner kronor.

För att finansiera inom befintlig budget kommer en av tre tänkta sporthallar, som var planerade att byggas 2025–2030, inte att uppföras. Det är inte bestämt var dessa sporthallar geografiskt ska placeras.

De tillkommande arbetena försenar projektet med 6–7 månader, som nu beräknas vara klart årsskiftet 2022/2023.


Idrotts- och föreningsnämnden godkände en utökning av investeringsutgiften om 32 miljoner kronor, för uppförandet av Kvibergs Parks is- och sporthall. Utökningen ska hanteras inom befintlig ram avseende investeringsområde idrottshallar.

Du hittar alla nämndhandlingar på goteborg.se