Du är här:
Start

Nyheter

2020-12-16
Information i korthet från idrotts- och föreningsnämndens möte 15 december

Idrotts- och föreningsnämnden hade möte 15 december. Politikerna beslutade bland annat att skrinnarhallen i Ruddalen ska finnas kvar men rymma fler än bara isaktiviteter.

Mer än bara is i Ruddalens skrinnarhall i framtiden

Idrotts- och föreningsförvaltningen har på uppdrag av idrotts- och föreningsnämnden utrett hur skrinnarhallen i Ruddalens idrottscentrum kan utnyttjas bättre under den isfria säsongen, rymma fler typer av aktiviteter och locka personer som idag inte besöker området.

Utredningen är nu klar och nämnden har fått ta ställning till tre förslag.

Idrotts- och föreningsnämnden beslutade att skrinnarhallen bevaras och används till fler verksamheter. De trasiga rören lagas och bäddas in i betong (istället för dagens grusbädd). Med betong som underlag är det möjligt att använda ytan till andra aktiviteter under sommarhalvåret när det inte är is där, exempelvis inlines, basket, skateboard, dans. Detta beräknas kosta 50 miljoner kronor. I dagsläget finns 15 miljoner kronor avsatta i idrotts- och föreningsnämndens budget för byte av rör, resterande 35 miljoner kronor saknas.

 

Bidrag till föreningar på grund av Covid-19

Året har varit tufft för Göteborgs föreningsliv. Både under våren och hösten har föreningar därför kunnat söka bidrag för intäktsbortfall kopplat till Covid-19.

För intäktsbortfall under hösten betalar nu idrotts- och föreningsnämnden ut drygt 11,1 miljoner kronor till föreningslivet. Dessutom ges cirka 500 000 kronor i bidrag till föreningar som ordnar aktiviteter på höst- och jullovet.

Dessutom extra bidrag till alla bidragsgodkända föreningar

För att ytterligare underlätta för föreningslivet har idrotts- och föreningsnämnden beslutat att fördela ytterligare 40 miljoner kronor till Göteborgs föreningar. Samtliga bidragsgodkända föreningar som fått aktivitetsbidrag, lokalbidrag och/eller särskilt driftsbidrag under 2020 får ett extra bidrag utbetalt i slutet av december 2020. Föreningarna behöver inte ansöka om att få detta utan det betalas ut automatiskt.

I korthet innebär det att:

  • Alla föreningar som beviljats lokalbidrag 2020 får ett extra lokalbidrag.
  • Alla pensionärsföreningar som beviljats aktivitetsbidrag 2020 får både vårens och höstens summa igen.
  • Alla barn- och ungdomsföreningar som beviljats aktivitetsbidrag för våren 2020 får vårens summa igen.
  • Alla föreningar som har särskilt driftsbidrag för sina anläggningar får en extra summa för att kunna genomföra planerat underhåll och nödvändiga investeringar.

 

Ett steg närmare ny ishall i Slottsskogsvallens idrottscentrum

Ishallen Slottsskogsrinken intill Frölundaborg i Slottsskogsvallens idrottscentrum är i dåligt tekniskt skick och behöver ersättas. Våren 2020 fick Higab i uppdrag av idrotts- och föreningsnämnden att bygga en ny modern träningshall på området. Ishallen ska drivas och hyras ut till föreningslivet av idrotts- och föreningsförvaltningen.

För att klara den nya hyreskostnaden har idrotts- och föreningsnämnden bett om och nyligen fått klartecken för ett utökat kommunbidrag om 6,8 miljoner kronor. Det innebär att hyresavtal nu kan tecknas för nya Slottsskogsrinken och att Higab kan börja bygga ishallen.

Utifrån en preliminär tidsplan kan den nya ishallen stå klar vintern 2022/2023.

 

Ökad samverkan med skolor och föreningar kring idrottsanläggningar

Idrotts- och föreningsförvaltningen har utrett hur samverkan med föreningsliv och skolor kan förbättras så att stadens idrottsanläggningar anläggs, finansieras, nyttjas och driftas så effektivt som möjligt.

Samordnad uthyrning av alla skolidrottshallar

Idag hyrs merparten av skolornas hallar och salar ut till föreningslivet via idrotts- och föreningsförvaltningens bokningssystem, men ett fyrtiotal mindre hallar och salar hyrs ut via respektive skola. Utredningen konstaterar att likvärdigheten skulle bli större om alla skolidrottshallar och gymnastiksalar hyrs ut av idrotts- och föreningsförvaltningen och därmed får samma taxor.

Idrotts- och föreningsnämnden beslutade att ge idrotts- och föreningsförvaltningen i uppdrag att i samverkan med grundskoleförvaltningen arbeta för samordnad uthyrning av skolornas idrottshallar och salar.

Nuvarande driftavtal med föreningar ska ses över

Idag driver föreningar idrottsanläggningar antingen med hjälp av bidrag eller driftavtal. Utredningen konstaterar att nuvarande driftavtal inte är förenliga med upphandlingsreglerna och de bör upphandlas i konkurrens eller hanteras på annat sätt som är förenligt med upphandlingsreglerna.

Idrotts- och föreningsnämnden beslutade att ge idrotts- och föreningsförvaltningen i uppdrag att se över de befintliga driftavtalen med föreningar.

 

Föreningsparkeringskort kvar tillsvidare – frågan ska utredas mer

Idrotts- och föreningsförvaltningen har på uppdrag av kommunfullmäktige i Göteborgs Stad utrett parkeringsvillkoren vid idrotts- och föreningsförvaltningens anläggningar.

Sedan 2018 finns ett parkeringskort för föreningar som subventionerar parkeringen vid de motions- och idrottsanläggningar där idrotts- och föreningsförvaltningen förvaltar marken. Idrotts- och föreningsförvaltnngen föreslog att parkeringskortet skulle avvecklas eftersom det slår orättvist då enbart föreningar som bedriver verksamhet vid dessa anläggningar kan ta del av subventionen.

Idrotts- och föreningsnämnden beslutade dock att frågan ska utredas mer av förvaltningen Detta innebär att föreningsparkeringskorten finns kvar i nuvarande form till dess att idrotts- och föreningsnämnden fattar ett nytt beslut.

Du hittar alla handlingar och protokoll på goteborg.se