Du är här:
Start

Nyheter

2020-04-07
Beslut om stöd till föreningar med anledning av coronaviruset

Idrotts- och föreningsnämnden har den 7 april, genom ett ordförandebeslut, fattat beslut om flera insatser för att kompensera föreningar och organisationer som drabbats ekonomiskt av coronaviruset. Det handlar om att aktivitetsbidraget baseras på deltagartillfällen våren 2019, föreningar som förlorat intäkter eller drabbats av kostnader som en direkt följd av coronaviruset kan söka särskilt verksamhetsbidrag för detta och att föreningar som har lån med kommunal borgen inte ska behöva amortera under en period.


Ska er förening söka aktivitetsbidrag för våren 2020?
Om er förening sökt aktivitetsbidrag för våren 2019
utgår idrotts- och föreningsförvaltningen från det antal aktiviteter och närvaroregistreringar som föreningen rapporterade in för våren 2019. Den totala bidragssumman kommer dock att bli högre i år, eftersom aktivitetsbidraget höjts 2020. Mer information om hur detta ska gå till kommer när ansökningsperioden närmar sig. Föreningen ska fortsätta att registrera närvaro och aktiviteter som vanligt.


Om er förening inte ansökte om aktivitetsbidrag för våren 2019, så söker ni aktivitetsbidrag som vanligt och rapporterar in de aktiviteter ni haft våren 2020.

Om er förening haft fler aktiviteter våren 2020 än våren 2019, kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen via e-post kundservice@ioff.goteborg.se.

Aktivitetsbidrag för våren 2020 kan ni söka under perioden 1 juli -25 augusti. Utbetalning sker i september/oktober. 


Vill ni ansöka om bidrag för de ekonomiska konsekvenser ni haft på grund av coronaviruset?
Totalt avsätts tre miljoner som kan sökas av föreningar som drabbats ekonomiskt av coronavirusets konsekvenser. De tre miljonerna tas från budget för utvecklingsbidrag och investeringsbidrag och läggs i budgeten för särskilt verksamhetsbidrag.


Bidraget ges främst till föreningar som:

 • gått miste om intäkter främst på grund av inställda cuper, turneringar och arrangemang.
 • drabbats av förlorade intäkter på grund av uteblivna anmälningsavgifter.
 • drabbats ekonomiskt av utebliven verksamhet/minskad aktivitetsnivå (aktivitetsbidrag).
 • fått kostnader trots att arrangemanget/aktiviteten blivit inställd på grund av restriktioner kopplade till coronaviruset.

Bidraget ges inte för:

 • lön till personal och spelare
 • uteblivna intäkter från sponsorer eller lotterier
 • inköp av till exempel möbler till arrangemang
 • att kompensera utebliven försäljning (av till exempel fika eller tröjor).

Bidraget bedöms utifrån gällande riktlinjer för särskilt verksamhetsbidrag.

Så här gör föreningar som vill ansöka om särskilt verksamhetsbidrag med anledning av coronaviruset:

Skicka e-post till idrottoforening@ioff.goteborg.se. Ange namnet på föreningen och att ni vill ansöka om detta bidrag. Handläggare tar kontakt för att få in ytterligare uppgifter från föreningen. Ju högre belopp som ansökan är på, desto större krav på kontroll och redovisning.

Handläggningen beräknas börja i maj. Bidragets storlek begränsas av den avsatta budgeten på tre miljoner kronor. Hur mycket respektive förening får påverkas av hur stora kostnader/förlorade intäkter föreningen fått på grund av coronaviruset och föreningens totala ekonomiska situation.

Idrotts- och föreningsförvaltningen har dialog med Riksidrottsförbundet eller deras lokalavdelning för RF-SISU Västra Götaland för att säkerställa att de kommunala och statliga stöden används på bästa möjliga vis som komplement till varandra.


Har er förening lån med kommunal borgen och vill ansöka om amorteringsfrihet?
Föreningar som har lån med kommunal borgen kan beviljas amorteringsfrihet under 2020 på upp till 12 månader. Lånet och det kommunala borgensåtagandet förlängs då med motsvarande period.

Så här gör föreningar som vill ansöka om amorteringsfrihet:
Svara på frågorna nedan och skicka ert svar till idrottoforening@ioff.goteborg.se.  Ange tydligt namnet på föreningen.

 1. Hur ser er månadskostnad ut?
 2. Hur ser er lånebild ut?
 3. När bedömer ni att ni kan börja amortera igen?

Skicka också med er senaste budget och årsredovisning om förvaltningen inte redan har dessa.


Framflyttade årsmöten påverkar inte möjligheten att söka föreningsbidrag
I rådande läge rekommenderas föreningar att ha sina årsmöten digitalt eller flytta fram mötet för att minska smittspridningen. Att årsmötet skjuts fram påverkar inte föreningarnas möjlighet att söka bidrag hos idrotts- och föreningsnämnden.