Du är här:
Start

Nyheter

2021-01-27
Nya bidragsregler och lokaltaxor för 2021

Idrotts- och föreningsnämnden har tisag 15 december beslutat om nya bidragsregler och taxor för 2021.

Bidragregler 2021

1 januari börjar nya regler för föreningsbidrag att gälla. De större ändringarna är:

 • Aktivitetsbidraget höjs för barn- och unga samt personer med funktionsnedsättning. Från och med 2021 är aktivitetsbidragets storlek per deltagare och sammankomst:
  • Flicka- 7-25 år eller med funktionsnedsättning: 8,00 kronor (tidigare 7,00 kronor)
  • Pojke- 7-25 år eller med funktionsnedsättning: 7,00 (tidigare 6,50 kronor)
  • Ledare: 7,00 (tidigare 6,50 kronor)
  • 65 år eller äldre: 6,50 kronor (samma som föregående år)
  • Antalet bidragsformer minskar för att förenkla bidragsansökandet. Utbildningsbidraget och mentorsbidraget försvinner. Istället är det möjlig att ansöka om utvecklingsbidrag för utbildning och mentorskap om det är kopplat till en utvecklingsprocess inom föreningen.

Bidragsregler 2021

Lokaltaxor 2021

Vid årsskiftet höjs priserna för att boka planer, sporthallar, simhallar och isbanor samt inkvartering i skolor. Priserna höjs med 2,6 procent och börjar gälla från och med 1 januari 2021.

Några av förändringarna jämfört med tidigare år är:

 • Kostnaden för att hyra möteslokal ändras från en fast timpeng till ett frånpris för att harmonisera prisbilden utifrån lokalernas storlek och utrustningsnivå.
 • För att bättre motsvara nuvarande driftskostnader samt efterfråga, ändras pristaxan på bollplaner sinsemellan plantyperna naturgräs och konstgräs. Priset på taxa naturgräs sänks med 21-25 procent och priset höjs på taxa konstgräs med 7,5 procent utöver index.

Taxor 2021 (sporthallar, bollplaner, ishallar, simhallar och inkvartering i skolor)

Skoltaxor 2021 för grundskolor i Göteborgs Stad